УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРИ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ”

Днес, 08.10.2020 г., се проведе първото заседание на Ученическия парламент при Начално училище „Иванчо Младенов”, на което присъстваха новоизбраните председатели на ученическите съвети  на паралелките от първи до четвърти клас. За учебната 2020/2021 г. за председател беше избрана Александра Джунова от 4.б клас. За нейни помощници – Алена Цветелинова от 4.а и Валерия Петрова от 3.а клас.

Малките депутати обсъдиха и приеха Правилник и план за дейността на Ученическия парламент за настоящата учебна година. Ученическият парламент е място, където  младите хора дават предложения, обменят мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила.

Председатели на ученическите съвети по класове:

 1. Ния Тодорова Тодорова – 1.а клас
 2. Ерика Светославова Василева – 1.б клас
 3. Катерина Маринова Салкина – 1.в клас
 4. Мария Атанасова Парахулева – 2.а клас
 5. София Ивайлова Сибинова – 2.б клас
 6. Стела Христова Николова – 2.в клас
 7. Анна Мария Дениславова Митова – 2.г клас
 8. Валерия Сашкова Петрова – 3.а клас
 9. Лилия Петева Донкова – 3.б клас
 10.  Марая Маринова Маринова – 3.в клас
 11.  Филип Николаев Ненчев – 3.г клас
 12.  Алена Цветелинова Цолова – 4.а  клас
 13.  Александра Валериева Джунова – 4.б  клас
 14.  Теодора Добромирова Крумова – 4.в  клас
 15.  Виктория Димитрова Христова – 4.г  клас

През тези четири години от създаването си, приоритетите в дейността на парламента бяха насочени към подобряване на психоклимата в училището, превенция на зависими поведения, организиране на благотворителни кампании, провеждане на дискусии за правата на децата. В резултат за четири години с активното участие на ученическото самоуправление, както и на техните съученици са проведени четири общоучилищни благотворителни кампании, като събраните средства са преведени за лечение на болни деца, за изработане на учебни помагла за деца със зрителни и слухови проблеми,  и за изграждане на защитено жилище за майки и деца пострадали от домашно насилие. Всичко това разбира се с помощта  на педагогическите специалисти и с активното участие на родителите.

Пожелаваме успех и ползотворна работа на Ученическия парламент и реализиране на интерсени и многообразн дейности, които да обогатят училищния живот!