Провеждане на вътрешно-квалификационна дейност – обмяна на опит, споделяне на добри практики в екипа – 2021/2022 г.

Тема: „Възпитателната работа с учениците по всички учебни предмети – фактор за формиране на ключови компетентности“

Място на провеждане: хотел „Армира“, гр. Стара Загора

Период на провеждане: 11.07.2022 г. – 13.07.2022 г.

Начален и краен час: 11.07.2022 г. – 15.00 ч.; 13.07.2022 г. – 10.30 ч.

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението: 28